Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 678.51 km2
  • Njësitë Administrative: 8
  • Popullsia: 26.826 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: 57
  • Migrimi i brendshëm neto: -403

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 558
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 52.549
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3,9
  • Numri i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 5
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,1
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023