Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore
  • Sipërfaqja: 379.98 km2
  • Njësitë Administrative: 5
  • Popullsia: 62.232 banorë
  • Shtesa natyrore e popullsisë: 106
  • Migrimi i brendshëm neto: -327

Të dhëna kryesore ekonomike dhe për disa prej funksioneve bazë:

  • Numri i ndërmarrjeve aktive: 2.190
  • Paga mesatare mujore për të punësuar: 51.028
  • Nr. i gjedhëve (bagëtitë në mijë krerë):  3,4
  • Nr. i lejeve të ndërtimit të lëshuara për ndërtesa të reja: 6
  • Raporti nxënës për mësues – PTR – në arsimin e detyrueshëm (9-vjeçar): 10,5
Burim informacioni: INSTAT  & CENSUS 2023