Procesi i konsultimit të draftit të SKNDQV 2023-2030 në Bashkinë Lezhë

📌 Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në bashkëpunim me Projektin STAR3, organizoi konsultimin e draftit të Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023 -2030, me përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes vendore nga bashkitë e qarqeve Lezhë, Shkodër dhe Kukës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *