Procesi i konsultimit të draftit të SKNDQV 2023-2030 në Bashkinë Berat

📌 #AMVV me mbështetjen e projektit STAR3 organizuan takimin për konsultimin e draftit të Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023 -2030, me përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes vendore nga bashkitë e qarqeve Fier dhe Berat.
👉🏻 Strategjia e re synon fuqizimin e njësive të vetëqeverisjes vendore nëpërmjet:
▪️krijimit të një mjedis nxitës për zhvillimin ekonomik vendor të qëndrueshëm
▪️rritjes së autonomisë financiare vendore
▪️digjitalizimit të shërbimeve vendore dhe përmirësimit të infrastrukturës së ofrimit të tyre
▪️rritjes së transparencës dhe llogaridhënies
▪️avancimit të agjendës së BE-së në nivel vendor
👉🏻Krahas funksioneve dhe prioriteteve të përbashkëta që trajton strategjia në nivel kombëtar, në këtë takim u sollën në vëmendje specifikat dhe mundësitë që krijon turizmi dhe agroindustria për zhvillimin ekonomik e social.
Në fokus ishte diskutimi mbi burimet dhe potencialet që ka në territor çdo bashki për t’i kthyer në gjenerator zhvillimi dhe në vlerë të shtuar të të ardhurave vendore.
Nisur nga fakti se Berati dhe Fieri janë destinacione turistike gjithëvjetore,u diskutua mbi mundësinë e krijimit të koridoreve kulturore dhe paketave të përbashkëta turistike që ndikojnë në rritjen e fluksit turistik, në promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe në krijimin e një agjende që kënaq interesat e turistëve dhe njëkohësisht gjeneron të ardhura shtesë në buxhetin e bashkive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *