Procesi i konsultimit të draftit të SKNDQV 2023-2030 në Bashkinë Elbasan

📌 Vijon procesi i konsultimeve të draftit të Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023 -2030 me përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes vendore.
👉🏻Kjo Strategji krijon mundësi për të parë përtej strukturave dhe roleve fikse, për të hartuar një sistem të Vetëqeverisjes Vendore pēr të rritur pjesëmarrjen, transparencën dhe llogaridhënien si dhe përmirësimin e cilësisë në ofrimin e shërbimeve.
📍Në këtë kuadër #AMVV ka organizuar takimin e radhës me njësitë e vetëqeverisjes vendore të qarkut Elbasan dhe Korçë me pjesëmarrjen e Znj.Ana Verushi Kryetare e Këshillit të Qarkut Korçë, Z.Erion Isai Kryetar i Bashkisë Kolonjë, Znj.Aurora Bylykbashi Nënkryetare e Bashkisë Elbasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *