VENDE VAKANTE

NJOFTIM – kërkohet 1 specialist në sektorin e Koordinimit

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV) kërkon 1 specialist për sektorin e koordinimit me pushtetin vendor.

Vendi i dorëzimit të dokumentave është protokolli i AMVV-së ose me postë.

Afati i fundit i dorëzimit të dokumentave është data 13.05.2022 ora 14:00.

Bashkëlidhur ndodhet urdhëri i brendshme me kërkesat që duhet të plotësoj kandidati

Urdhër i Brendshëm Kliko