Adresari dhe Konkursi i Praktikave të Mira

Më datë 22.11.2021 Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore mori pjesë në takimin e zhvilluar nga Ministria e Brendshme në bashkëpunim me Projektin Bashki të Forta mbi Adresarin dhe Konkursin e Praktikave të Mira.
Në fazën e 1️⃣ të takimit u lancua nisma e një fushate ndërgjegjësimi për qytetarët që të regjistrojnë dhe saktësojnë adresën e banimit. Ky është gjithashtu një detyrim ligjor dhe kusht që të mos vetëpërjashtoheni nga aksesi në shumë shërbime publike. Ministri i Brendshëm Z. Çuçi i bëri thirrje të gjithëve se kudo që ndodhen e në çdo kohë mund të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-Albania ose duke shkuar vetë në zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë ku banojnë. Ai theksoi se bashkitë kanë një rol të rëndësishëm në këtë proces të domosdoshëm, finalizimi i të cilit sjell përfitime për të gjithë aktorët. Regjistri Kombëtar i Adresave idealisht do të jetë burimi i vetëm i saktë dhe i përditësuar për të ditur më në fund se kush banon ku. Ky regjistër duhet të jetë referenca e vetme për t’u orientuar kudo në Shqipëri 🇦🇱, për t’i dhënë fund njëherë e mirë adresave të çuditshme që sa herë i dëgjojmë duket sikur janë aty pikërisht për të na treguar zhvillimin kaotik të pas viteve ’90. Z. Ministër theksoi se portali: ADRESA IME është tashmë çelësi për të gjitha shërbimet publike.
Në fazën e 2️⃣ u vazhdua takimi me të gjithë pjesëmarrësit mbi Replikimin e Konkursit të Praktikave të Mira. Në këtë takim mori fjalën Drejtori i Përgjithshëm i AMVV-së, Z. Saimir Plaku si kryesues i këtij Konkursi, si bashkëpuntor dhe mbështetës i bashkive në këtë praktikë, i cili prezantoi për të gjithë pjesëmarrësit fillimin e fazës së replikimit të Konkursit të Praktikave të Mira duke theksuar:
✔Ushtrimin e funksioneve të NJVV
✔Progresin dhe monitorimin e SNDQV
✔Zbatimin e politikave sektoriale
✔Demokracisë vendore, pjesëmarrja e qytetarëve dhe funksionimi i këshillit bashkiak
✔Numri i aplikimeve, i cili nga viti në vit ka pësuar një rritje të ndjeshme
✔Aktorët pjesëmarrës të këtij konkursi, ku u evidentuan:
– MB- Siguron lidhjen me strategjinë e decentralizimit;
– AMVV- Drejton procesin e replikimit;
– ML- Sigurojnë lidhje me politikat sektoriale;
– NJVQV-të (që replikojnë)- Fuqizohen dhe përfitojnë nga inovacioni;
– NJVQV-të (mikëpritëse)- Ofrojnë ekspertizë;
– SHOQATAT QV- Rol mbështetës dhe lehtësues;
– BtF- Asistencë teknike dhe logjistikë.
Z. Plaku prezantoi dhe platformën virtuale të këtij kokursi ku theksoi se vizioni ynë është transformimi i instrumentit në një platformë virtuale njohurish dhe komunikimi që nxit 4️⃣ dimensione:
🔘 Inovacionin;
🔘 Zhvillim të kapaciteteve vendore;
🔘 Ndërveprim midis aktorëve;
🔘 Përmirësim të shërbimeve për qytetarët.
Në fund të takimit u përmbyll me Fazën e 1️⃣ dhe Fazën e 2️⃣ te procesit të replikimit:
• Lancimi;
• Shprehjet e Interesit nga NJVV;
• Formalizim i Marrëveshjeve (AMVV/Bashkitë);
• Grupet e ekspertëve në dy nivele (qendror & vendor);
• Zbatim i replikimit të praktikave;
• Shpallja e praktikave më të replikuara;
• Të gjitha këto faza përmbyllen me finalizimin në ditën e Aktivitetit përfundimtar.
Pas prezantimit të Z. Plaku fjala u kalua tek bashkitë pjesëmarrëse, ato bashki të cilat ishin të përzgjedhura për fazën e replikimit, si më poshtë vijon:
1️⃣. Bashkia Dimal- Sistemi i Integruar Informatik për Shërbimet Bashkiake;
2️⃣. Bashkia Elbasani- Paisja me Kamera Sigurie e Objekteve Arsimore të Institucioneve Publike dhe Mirëmbajtja e Tyre;
3️⃣. Bashkia Mirditë- Info Kulla, Qëndër e Informimit dhe Zhvillimit Turistik;
4️⃣. Bashkia Has- Administirimi i Pyjeve;
5️⃣. Bashkia Tropojë- Banesat Sociale për Komunitetin Romë;
6️⃣. Bashkia Korcë- Korca, Qyteti Miqësor me Fëmijet;
7️⃣. Bashkia Kavajë- Act Now for a Better Tomorrow;
8️⃣. Bashkia Lezhë- Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve;
9️⃣. Bashkia Shkodra- Procedura Standarte e Veprimit për Administrimin e Ofrimit të Shërbimit të Pastrimit;
🔟. Bashkia Maliq- E- Pjesëmarrja e Qytetarëve, Aleanca Këshilltarë-Qytetar.
Pas prezantimeve të paraqitura nga cdo Kryetar Bashkie pjesëmarrësit u ftuan të mernin pjesë në nje tryeze të rrumbullakët ku u diskuta mbi praktikat dhe replikimin e tyre në bashki të tjera. Konkluzioni ishte që cdo praktikë e prezantuar në këtë takim ishte lehtësisht e replikueshme nga cdo bashki tjetër. Mjafton vullneti dhe dëshira e gjithësecilit për të integruar dhe zhvilluar vendin e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.