KUSH JEMI

KËSHILLI KONSULTATIV

RRETH NESH

VENDIM

Nr. 751, datë 19.12.2018

PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 910, DATE 21.12.2016, TE KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR

ÇËSHTJET, OBJEKT  KONSULTIMI, DHE  STRUKTUREN,  PROÇEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE”

>>> Më shumë

RREGULLORE

RREGULLORE E BRENDSHME E KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QËNDRORE ME VETËQEVERISJES VENDORE

>>>Më shumë

AKTIVITETE TË NDRYSHME