Juritë – Praktika të Mira 2020

Kategoria I: Shërbime - Administrimi dhe Menaxhimi i Arsimit Parashkollor (kopshtet)

Kategoria II: Shërbime - Administrimi dhe Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Kategoria III: Shërbime - Administrimi dhe Menaxhimi I Funksionit (Shërbimit) të Mbrojtjes Civile

Kategoria IV: Aktiviteti legjislativ i organit përfaqësues (Këshillit Bashkiak)