kush jemi

Këshilli konsultativ

Rreth nesh

ÇËSHTJET OBJEKT KONSULTIMI DHE STUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJEN QËNDRORE ME VETËQEVERISJES VENDORE

>>> Më shumë

Parimet

Parimi i Bashkepunimit

Parimin e bashkëpunimit dhe dialogut konstruktiv me të gjithë shoqatat përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore.

Parimi i Angazhimit

Të shoqatave përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe të vetë këtyre njësive, si dhe dhe rritjen e transparencës, nëpërmjet përfshirjes së tyre në procesin e formulimit dhe miratimit të projektakteve, politikave dhe zgjidhjeve konkrete .

Parimi i Keshillimit

Nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, komenteve, vërejtjeve dhe propozimeve për projektligjet, projektaktet nënligjore, projektpolitikat ose projektstrategjitë të propozuara nga qeverisja qëndrore dhe që kanë ndikim në ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të njësive të vetëqeverisjes vendore.

Parimi i Informimit

Nëpërmjet njoftimit dhe vënies në dispozicion të anëtarëve të Këshillit Konsultativ, shoqatave përfaqësuese të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe nëpërmjet tyre, të gjithë njësive të vetëqeverisjes vendore të projektligjeve, projektvendimeve, projektpolitikave ose projektstrategjive që propozohen nga qeverisja qëndrore

Këshilli Konsultativ

AKTIVITETE TË NDRYSHME