erlisa

MIRATIMI I DRAFT RREGULLORES SË BRENDSHME TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV, DISKUTIME MBI PROJEKTLIGJIN ” PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”

Në mbledhjen e parë të Këshillit Konsultativ u diskutuan ligje të rëndësishme të funksionimit të qeverisjes vendore, siç është ligji për financat vendore i cili pas dy akteve që transformuan tërësisht realitetin në bashki, ligji për ndarjen e re Administrative-Territoriale [...]
Continue Reading

PROJEKT – VENDIM

PËR ÇËSHTJET OBJEKT KONSULTIMI DHE STUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJEN QËNDRORE ME VETËQEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, paragrafi i tretë i ligjit nr. 139/2015 [...]
Continue Reading